Εκδήλωση: 2024 Generalforsamling kreds 63 Hobro

Share
Περίοδος:
13. Φεβ - 13. Φεβ 2024
Προθεσμία εγγραφής:
13. Φεβ 2024
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
0 / 0
Παράβολο συμμετοχής:
0.00
Κόστος συμμετοχής:
0.00
Κατηγορία:
Σεμινάριο
Τομέας:
κανένα
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Οδός:
Erhvervsparken 9C
Τ.Κ. / Πόλη:
9500 / Hobro
Οργανωτής:
Schaeferhundeklubben
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Η κατάστασή σας:
Δεν έχετε ακόμα πει αν θα παρευρίσκεστε στην εκδήλωση.
This event is organized with
Πόλη:
-
Οδός:
Erhvervsparken 9C
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
9500 / Hobro
Χώρα:
Δανία Δανία
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
Schaeferhundeklubben
Οδός:
Erhvervsparken 9C
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
9500 / Hobro
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα

Πληροφορίες εκδήλωσης

Schæferhundeklubben kreds 63 Hobro indkalder medlemmer til ordinær generalforsamling tirsdag den 13. februar 2024 kl. 19.00 i klubhuset, Erhvervsparken 9c, 9500 Hobro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetæller.

3. Valg af referent.

4. Formandens beretning.

5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsen ifg. Lovene

    a) Valg af sekretær/næstformand for 2 år

    b) Valg af kasserer for 2 år

    c) Valg af første suppleant 1år

    d) Valg af anden suppleant 1 år

    e) Valg af revisor 1år

    f) Valg af revisor suppleant 1år

    g) Valg af 2 stk. repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskabs   møde. 

8. Eventuelt.

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på rie@rielarsen.com.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Husk gyldigt medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark skal medbringes på dagen.

 Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.