Εκδήλωση: 2024 Generalforsamling kreds 16 Aalborg

Share
Περίοδος:
13. Φεβ - 13. Φεβ 2024
Προθεσμία εγγραφής:
12. Φεβ 2024
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
0 / 0
Παράβολο συμμετοχής:
0.00
Κόστος συμμετοχής:
0.00
Κατηγορία:
Σεμινάριο
Τομέας:
κανένα
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
www.schaeferhundkreds16.dk
Οδός:
Overvejen 26
Τ.Κ. / Πόλη:
9220 / Aalborg Ø
Οργανωτής:
Schaeferhundeklubben
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Η κατάστασή σας:
Δεν έχετε ακόμα πει αν θα παρευρίσκεστε στην εκδήλωση.
This event is organized with
Πόλη:
-
Οδός:
Overvejen 26
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
9220 / Aalborg Ø
Χώρα:
Δανία Δανία
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
Schaeferhundeklubben
Οδός:
Overvejen 26
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
9220 / Aalborg Ø
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα

Πληροφορίες εκδήλωσης

Schæferhundeklubben kreds 16 Aalborg indkalder til ordinær generalforsamling Onsdag den 14. februar 2024 kl. 19.00 i klubhuset, Overvejen 26 (Hornevej) 9220 Aalborg Ø

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetæller.

3. Valg af referent.

4. Formandens beretning.

5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsen ifg. Lovene

    a) Valg af sekretær/næstformand for 2 år

    b) Valg af kasserer for 2 år

    c) Valg af første suppleant 1år

    d) Valg af anden suppleant 1 år

    e) Valg af revisor 1år

    f) Valg af revisorsuppleant 1år

    g) Valg af 2 stk. repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskabs    møde.  

8. Eventuelt.

 

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. På formand@schaeferhundkreds16.dk

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Husk gyldigt medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark skal medbringes på dagen

 

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal.

Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev