Εκδήλωση: 2023 Ordinær Generalforsamling Kreds 20 Tarm/Skjern

Share
Περίοδος:
26. Ιαν - 26. Ιαν 2023
Προθεσμία εγγραφής:
24. Ιαν 2023
Συμμετέχοντες / παρευρισκόμενοι:
0 / 0
Παράβολο συμμετοχής:
0.00
Κόστος συμμετοχής:
0.00
Κατηγορία:
Σεμινάριο
Τομέας:
κανένα
φυλή:
όλες οι φύλες
Ιστοσελίδα εκδήλωσης:
www.kreds20.dk
Οδός:
Industriparken 5
Τ.Κ. / Πόλη:
6880 / Tarm
Οργανωτής:
Schaeferhundeklubben
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Η κατάστασή σας:
Δεν έχετε ακόμα πει αν θα παρευρίσκεστε στην εκδήλωση.
This event is organized with
Πόλη:
-
Οδός:
Industriparken 5
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
6880 / Tarm
Χώρα:
Δανία Δανία
Απόσταση:
Αδύνατος υπολογισμός
Χρόνος οδήγησης
Υπολογισμός αδύνατος
Οργανωτής:
Schaeferhundeklubben
Οδός:
Industriparken 5
Ταχυδρομικός κώδικας / Πόλη:
6880 / Tarm
E-mail:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα
Αριθμός τηλεφώνου:
Δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα

Πληροφορίες εκδήλωσης

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a) Valg af formand (På valg er Helge Simonsen

b) Valg af bestyrelsesmedlem (På valg er Frank Jørgensen)

c) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år

d) Valg af revisor

e) Valg af revisorsuppleant

f) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 18.1.2023.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer i Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. 

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.